Hans Lemmens Tweewielers

Privacy- en cookiebeleid

Privacy Policy Hans Lemmens Tweewielers
Hans Lemmens Tweewielers hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Met
dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Hans Lemmens Tweewielers houdt zich in alle gevallen aan de
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze
zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy
beleid;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van uw rechten betreffende uw persoonsgegevens, u hierop willen
wijzen en deze respecteren.
Als Hans Lemmens Tweewielers zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere
zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de
contactgegevens onder aan dit document.

1. Verwerking van persoonsgegevens van klanten of
leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Hans Lemmens
Tweewielers verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Het aangaan van overeenkomsten.
• Het communiceren over opdrachten tot aankoop, reparatie en/of bestellingen
• Het vanuit service oogpunt informeren over servicebeurten, garanties, eventuele
terugroepacties e.d.

• Overige administratieve doeleinden, bijvoorbeeld het namens u bestellen van een
kopie sleutel, het afsluiten van verzekeringen of (extra) garantie, het claimen van een
schade bij een verzekeraar.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• De overeengekomen opdracht
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Hans Lemmens Tweewielers de volgende
persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam
• Tussenvoegsel
• Achternaam
• Adresgegevens
• (Zakelijk) Telefoonnummer
• (Zakelijk) E-mailadres
• Geslacht
• Geboortedatum
• IBAN nummer
• Framenummer van uw fiets
• Kenteken van uw highspeed fiets
Uw persoonsgegevens worden door Hans Lemmens Tweewielers opgeslagen in het
digitale klantenbestand ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en), zolang u
volgens onze administratie in het bezit bent van een tweewieler die bij ons gekocht is
dan wel in onderhoud is. U kunt te allen tijde een verzoek indienen om uw gegevens uit
ons klantenbestand te laten verwijderen (zie hiervoor artikel 7). Daarnaast zijn wij
vanwege belastingwetgeving wettelijk verplicht om uw gegevens te bewaren in de
financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

2. Verwerking van persoonsgegevens van
medewerkers
Persoonsgegevens van medewerkers worden door Hans Lemmens Tweewielers
verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

• De arbeidsovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Hans Lemmens Tweewielers de volgende
persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam,
• Tussenvoegsel
• Achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Geboortedatum
• Salarisgegevens
• Kopie ID
• BSN-nummer
• Bankgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Hans Lemmens Tweewielers opgeslagen ten
behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
• Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële
administratie voor maximaal 7 jaar.
3. Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij
gebruik van een derde partij voor:
• Het verzorgen van de (financiële) administratie;
• Het beheer van de softwaresystemen, facebookpagina, website en webshop
• Het afsluiten en beheren van verzekeringen en schadeclaims
• Het afsluiten en beheren van (extra) garantie
• Het regelen van RDW tenaamstelling
• Het uitvoeren van het ziekteverzuimbeleid
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij
hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te

waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen
verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat
de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een
dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze
gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u
ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

4. Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen
dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder,
verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

5. Bewaartermijn
Hans Lemmens Tweewielers bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk
voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt (zie ook punt 2 en 3), dan wel op grond van
de wet is vereist.

6. Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
• Alle personen die namens Hans Lemmens Tweewielers van uw gegevens kennis
kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij
fysieke of technische incidenten
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens
7. Rechten betreffende uw gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij
ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken
in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op
gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de

gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar Hans Lemmens
Tweewielers. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen
wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze
kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming
van uw privacy. Hans Lemmens Tweewielers zal zo snel mogelijk op uw verzoek
reageren.

8. Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen
wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit
dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het
gebied van privacybescherming.

9. Vragen
Als u naar aanleiding van ons privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan
contact met ons op!

Contactgegevens
Hans Lemmens Tweewielers
Gildekamp 17
5431 SP Cuijk
0485-312716
Info@hanslemmenstweewielers.nl

Vrijblijvend advies of een afspraak maken, neem contact op!